ทำเนียบรุ่นป่าไม้แพร่รุ่นที่ 26 [UPDATE 04-May-2013]

[ ยังรับราชการป่าไม้ ]  [ ออกจากราชการป่าไม้ ] [ เสียชิวิต

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลเดิม
ชื่อ-นามสกุลใหม่
ข้อมูล ปี 2527
ข้อมูลปัจจุบัน
เบอร์โทรมือถือ
สังกัด
ที่ทำงานปัจจุบัน
E-mail
1
นายกมลศิลป์ แซ่ตัน
ปี 2527
-
-
-
-
เสียชีวิต  
2
นายกริชรัตน์ ฟองดา
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-0679-5792
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  
3
นายกิตติ ถิ่นจอม
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7189-3909
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ์ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่  
4
นายกิตติเดช ประยูรโภคราช
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1888-6473
กรมป่าไม้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)  
5
นายกุศล ทองอ่อน
นายกุลชาติ ทองอ่อน
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1082-4584
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)  
6
นายเกษม บุญทรัพย์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1851-4766
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี  
7
นายโกสิต ชูจันทร์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1882-6937
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  
8
นายคชานน บันลือ
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต
9
นายครรชิต หิรัตนพันธุ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1871-2271
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.6 (หนองแสง) จังหวัดอุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี)  
10
นายจรัส ปันเปียง นายจรัส  นีรนาทไพบูลย์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1530-7251
กรมป่าไม้      
11
นายจักรพงษ์ จันทรยากุล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต
12
นายจันทร์รอน วงศ์วาน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1888-9738
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)    
13
นายจารึก ศักดิ์วัฒนกำจร  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต    
14
นายจำลอง พุ่มไม้  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5033-0667
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) jphum5@hotmail.co.th, jphum5@thaimail.com
15
นายเจน วาบสูงเนิน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1769-3308
       
16
นายเจริญ ใจชน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1994-8088
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
17
นายเจริญ พูนชุม  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
18
นายเจษฎา ทะลือ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
19
นายฉัตรชัย โยธาวุธ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1883-8184
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน(เตรียมการ) จังหวัดน่าน สบอ.13 (แพร่) chatchai@forestry26.com, chatchai@khunsathan.com
20
นายเฉลา ตอนสุข  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1858-7850
กรมป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
21
นายเฉลิมรัฐ จรรยาแพทย์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
       
22
นายชัชวาลย์ โตตั้ง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9470-9786
       
23
นายชัยรัตน์ แก้ววงษา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9862-9020
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) chang-chairat@hotmail.com  
24
นายชาญ เกิดเกษม นายวาณิชช์  เกิดเกษม
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9415-4602
       
25
นายชาญณรงค์ ตั้งเจริญดี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1949-9637
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)    
26
นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4589-5953
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    
27
นายชำนาญ นามแสง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1056-2299
       
28
นายชำนิ รัตนพันธ์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
29
นายเชาว์ ดีพิน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5029-8988
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)    
30
นายไชยา คล้ายคลึง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5851-8718
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)    
31
นายไชยา ศรีสุข  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5779-1133
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา    
32
นายณรงค์ เสนรังษี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
       
33
นายดำรง มูลสาร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1730-5738
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
34
นายดิเรก เจ็กรวย นายดิเรก วันวัฒนมงคล
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1039-3673
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์    
35
นายดุสิต พันธุ์รัตน์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4374-6693
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่ สบอ.13 (แพร่)    
36
นายเดช สุขก๋า  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4894-6355
กรมป่าไม้      
37
นายเดชา นาคบำรุงศรี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1781-1926
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)    
38
นายเดชา นิลวิเชียร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4911-9001
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)    
39
นายถวิล แก้วผอม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6959-7457
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
40
นายถาวร บัวโต  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1942-6346
กรมป่าไม้ ด่านป่าไม้มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร    
41
นายทนงค์ศักดิ์ คุณะเวคิณ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
42
นายทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9114-1158
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช    
43
นายทรงฉัตร ประคัลภานนท์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7026-2026
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี    
44
นายทวีวงค์ ดิษสกุล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
45
นายทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1698-0562
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี)    
46
นายทำนอง จวงพลงาม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9424-4441
       
47
นายเทียนชัย จินดามณี นายสิงห์หาญ  จินดามณี
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9633-0859
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
48
นายธนาดล นนทภา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5741-2582
       
49
นายธวัชชัย ลัดกรูด  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9836-2767
กรมป่าไม้ หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพรชบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี    
50
นายธานินทร์ สุรพันธ์พิชิต  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9698-9988
กรมป่าไม้ ด่านป่าไม้ปฐมพร จังหวัดชุมพร    
51
นายธีรพันธ์ พวงสุนทร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9970-6761
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
52
นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1095-2090
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ จังหวัดนราธิวาส    
53
นายนที สอนอุ่น  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
54
นายนัทที บุญฤทธิ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1538-6359
       
55
นายนิกาญจน์ บุญมน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1787-2739
       
56
นายนิทัศน์ จงจริงวงศ์ นายรัชสิต  จงจรัสพร
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9910-3242
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ช่วยราชการฝ่ายคดีและของกลาง สำนักป้องกันปราบปรามฯ    
57
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7234-9838
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์    
58
นายนิรัญ แก่นจันทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-3575-6691
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 13 (แพร่)    
59
นายนิรันดร ลืออุติกุลวงษ์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
60
นายนิวัติ คชานันท์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1857-8434
กรมป่าไม้ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้    
61
นายนุกูลกิจ วิชกูล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1865-0660
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี    
62
นายบรรเจิด มากศิริ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7880-8025
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)    
63
นายบุญเชิด เจริญสุข  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1170-3508
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว    
64
นายบุญนำ ยอดเมือง นายณัฐพงษ์ ยอดเมือง
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5575-5515
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร    
65
นายบุญเลิศ ตั้งใจจริง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-2126-8048
       
66
นายเบ็งจะ ตรีสาร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1899-9826
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี    
67
นายปกร ธนกิจไพบูลย์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6101-4340
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
68
นายประกิจ วรรณุทัศน์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1895-4852
       
69
นายประกิต กลุดกำ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
       
70
นายประชา สิทธิสกุลชัย นายธนโชค กุลจารุอำพน
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1851-3477
กรมป่าไม้ ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    
71
นายประชิตร์ เหมืองใจมา นายประชิต  เหมืองใจมา
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1784-3048
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
72
นายประทีป ตันติสังวรากูร นายประทีป ลิสกุลรักษ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1645-2969
กรมป่าไม้ หัวหน้าด่านป่าไม้สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    
73
นายประธาน สังวรณ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1858-7227
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ forestry3759@hotmail.com
74
นายประยุทธ สุกุลทา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1287-6600
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    
75
นายประวัติ ช่วยเจริญ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4054-1725
       
76
นายประเวช มาลีเจริญ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5030-6709
       
77
นายประสงค์ ดารารัตน์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9272-0081
กรมป่าไม้ ศูนย์ประสานงานป่าไม้เพชรบูรณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์    
78
นายประสาท กำเนิด  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9957-1246
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวอ จังหวัดตาก    
79
นายประสาร สุดแดน  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
80
นายประสิทธิ์ พันธ์มี  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
81
นายประเสริฐ จิรโรจน์ประภา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1889-3645
กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้    
82
นายประเสริฐ วรินทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9433-2656
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 13 (แพร่)    
83
นายปริญ ดีอินทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1475-2497
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)    
84
นายปรีชา สิงคเสลิต  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1975-5833
       
85
นายปรีชา เสงี่ยมวิบูล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9997-3826
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน สบอ.13 (สาขาลำปาง)    
86
นายปรีชา หอมไม่หาย นายปรีชา วนชุติกุล
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1892-5230
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)    
87
นายปัญญา ถนอมทรัพย์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9957-3786
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)    
88
นายปิยชาติ เกื้อกูล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
       
89
นายพงษ์ชาติ เชื้อหอม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1676-7864
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว    
90
นายพยนต์ พรมพิทักษ์ นายธัญพิสิฐ  พรมพิทักษ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9992-3734
กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว กรมป่าไม้    
91
นายพรชัย ใจมั่น  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1980-4747
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)    
92
นายพรชัย น้อยสวรรค์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1251-1217
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี    
93
นายพรเทพ มหันตมรรค  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1957-8166
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส    
94
นายพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6648-8779
กรมป่าไม้ หัวหน้าสวนป่าโป่งคลุ่ม สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา    
95
นายพัฒนะ ศิริมัย  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1880-3495
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร    
96
นายพันทิพย์ ดนูพิทักษ์ นายคมสัน ดนูพิทักษ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6546-4255
       
97
นายพินัย ทองเป็นแก้ว  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1898-0352
       
98
นายพินิจ หล้าอยู่  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1369-1235
       
99
นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1796-5971
กรมป่าไม้ ศูนย์ประสานงานป่าไม้พะเยา    
100
นายพิพัฒน์ เสมาพัฒน์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
101
นายพิริยะ ปัญญาสาร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-3477-6337
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
102
นายพิษณุ ขวัญเมือง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7119-4262
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี    
103
นายพิษณุพันธ์ วงศ์ขันธ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9557-3411
กรมป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    
104
นายพีรพงษ์ เจียมเจริญ นายธนากร เจียมเจริญ
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1591-1985
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)    
105
นายพุทธพร พรายจันทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-2842-5472
       
106
นายพุทธิพงศ์ พุ่มอินทร์ นายเวทิน พุ่มอินทร์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-8640-0888
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร    
107
นายไพบูลย์ ขันทอง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1946-6007
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)    
108
นายไพโรจน์ วิราทนา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4810-4857
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง    
109
นายไพศาล เปรมโพธิ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-3045-3172
       
110
นายไพสิษฐ์ ใจปิมปา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1765-3171
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    
111
นายภิญโญ ทั่วด้าว นายวิกรานต์  ทั่วด้าว
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1797-6397
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา    
112
นายภูมินทร์ บุญบันดาล นายภูมินพศ์ บุญบันดาร
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9555-4099
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สบอ.16 (เชียงใหม่)    
113
นายมงคล กาศโอสถ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
114
นายมนตรี นุชอนงค์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1899-0297
กรมป่าไม้ ส่วนงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้    
115
นายมนัส นาคทั่ง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1705-0792
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สบอ.3 (บ้านโป่ง) ช่วยฯ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง สำนักป้องกันปราบปรามฯ    
116
นายมโน คิดถูก นายวริทธิ์ คิดถูก
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1895-6432
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง    
117
นายมานะ พุ่มแก้ว  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9845-8789
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)    
118
นายมารยาท ทับเที่ยง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7475-7948
       
119
นายเมธี บุญสุข  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1958-1030
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)    
120
นายยุทธนา สัจกุล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9733-3648
       
121
นายยุทธพล ดรดี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1999-2331
       
122
นายยุทธศาสตร์ ทิมงาม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1436-2525
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
123
นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1535-5143
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สงขลา)    
124
นายรณชัย ดวงจันทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4884-5787
       
125
นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1681-3027
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
126
นายรัตนศักดิ์ ภาคกล้า  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
127
นายราชันย์ บุญอยู่  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1995-4344
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
128
นายราเชนทร์ อินทรพันธ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9700-5082
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    
129
นายเรวัตร อุยาณะ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
130
นายเริงฤทธิ คำวันดี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1380-2507
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร จังหวัดสกลนคร    
131
นายฤทธิเดช ธินวล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
132
นายฤทธี ลือโฮ้ง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1883-9813
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)    
133
นายล้อม ยิ้มยวน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9437-8608
       
134
นายลิขิต ทะคง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1876-8665
       
135
นายวรพงษ์ ผ่องจิตร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4550-6522
กรมป่าไไม้ หน่วยป้องกันฯ ที่ ตร.3 (มะนาว) จังหวัดตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)    
136
นายวสัน แวงอาวุธ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
137
นายวัฒนพงษ์ สุกใส  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6309-7392
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่    
138
นายวัฒนา พรประเสริฐ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1943-1772
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี    
139
นายวันชัย รักการแพทย์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
140
นายวิจิตร สุวรรณพงษ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1887-6953
       
141
นายวินัย บุญล้อม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4781-7337
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง-จันทบุรี)    
142
นายวิรัช จ้อยสำเภา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1983-6461
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สบอ.3 (บ้านโป่ง) ช่วยฯ ฝ่ายคดีและของกลาง สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า    
143
นายวิโรจน์ วัตฏิสุ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9873-5250
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)    
144
นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5955-5657
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าฯ ช่วยฯ สนง.ผู้ตรวจราชการกรม และสำนักสนองงานพระราชดำริ    
145
นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9293-1059
กรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการหมูบ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา    
146
นายวีระ วาดเขียน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-3417-7623
       
147
นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1965-0799
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
148
นายวุฒินันท์ ปัญญาใจ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1724-0229
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)    
149
นายศักดา ศรีวรรัตน์ นายศักดา ทองสุวรรณรัศ
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9952-3528
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนป่าดอยตุง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    
150
นายศักดิ์ชัย หล่อภัทรพงศ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5779-1118
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)    
151
นายศิริชัย ทองประเสริฐ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5614-6361
กรมป่าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
   
152
นายศิริพงษ์ วรพล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
153
นายศุภชัย วรรณพงษ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1951-2749
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ สบอ.13 (แพร่)    
154
นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1270-9919
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)    
155
นายสกล เวียงนาค  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1962-4820
       
156
นายสงคราม ขาวสะอาด  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9755-5630
กรมป่าไม้      
157
นายสงคราม เรือนเงิน นายสมประสงค์  เรือนเงิน
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1568-0385
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)    
158
นายสงคราม อินมงคล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
159
นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1966-0307
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา    
160
นายสมเกียรติ วรรณบวร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1891-7750
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม) somkiat_st24@hotmail.com
161
นายสมเกียรติ สีตะวัน นายผดุงเกียรติ  สีตะวัน
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4419-0543
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น    
162
นายสมเกียรติ ปูกา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1764-8163
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    
163
นายสมควร คุ้มกัน  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
164
นายสมไชย เก้าเอี้ยน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1891-5625
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาป่าชายเลนที่ 44 จังหวัดนครศรีธรรมราช    
165
นายสมชาย ตั้งใจ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1955-6692
       
166
นายสมชาย นาคซื่อตรง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9610-0599
       
167
นายสมชาย สุวรรณชาติ นายชาย สุวรรณชาติ
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1959-5789
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
168
นายสมชาย อนันตวุฒิ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1960-5798
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
169
นายสมชาย อ่อนอาษา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9205-3467
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
170
นายสมเนตร สว่าง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4675-5353
กรมป่าไม้ ด่านป่าไม้สิงห์บุรี กรมป่าไม้  
171
นายสมพงษ์ เกตุพุฒ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
172
นายสมพงษ์ ประยูรมหิศร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1975-6014
     
173
นายสมพงษ์ เม่นนิ่ม  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
174
นายสมศรี แสนจันทร์ นายนิติพงษ์  แสนจันทร์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1930-8278
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
175
นายสมศักดิ์าวคำเขต  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1765-4711
     
176
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
177
นายสมศักดิ์ เมืองคำ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4046-1135
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)  
178
นายสมสุข จุติโรจน์ปกรณ์ นายสมสุข จารุศุภกร
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1840-5426
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  
179
นายสรายุทธ เภสัชชะ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-8358-8602
กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (สาขาอุบลราชธานี) trin.forest26@hotmail.com
180
นายสราวุธ รักษ์วงศ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1969-1271
     
181
นายสละ เขตรเขื่อน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4083-7614
     
182
นายสว่าง ทิพยนุกูล  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต
183
นายสวาท สาดคล้า นายธีรพันธุ์ สาดคล้า
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1-736-6700
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  
184
นายสักรินทร์ ปัญญาใจ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9850-7551
กรมป่าไม้ สายตรวจกรมป่าไม้  
185
นายสันติ ศิริเลิศ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4414-7997
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  
186
นายสันธนะ ศรีเปารยะ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7186-4346
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนป่าแม่มะ-สบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สบอ.15 (เชียงราย)  
187
นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1949-4038
     
188
33.นายสาคร เทียมแสน  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
189
นายสาธิต ตันติกฤตยา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1892-2985
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)  
190
นายสายันต์ คำป้อ นายชัยยันต์  คำป้อ
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1882-5999
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)  
191
นายสาโรจน์ บุญพร้อม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5771-5559
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  
192
นายสำราญ เดชะปักษ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1043-1116
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  
193
นายสำราญ สิงห์ยอย  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
194
นายสิทธิ์ จันทร์เดช  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1785-7148
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  
195
นายสิทธิชัย พงค์นาคินทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1787-7220
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตลุมพุก-ปากพนัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นตรศรีธรรมราช  
196
นายสิทธิชัย สมจิตต์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7191-9817
     
197
นายสินทบ กระเสาร์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
198
นายสินธพ โมรีรัตน์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1838-8036
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ    
199
นายสินาถ สุภา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-0191-9339
     
200
นายสุกิจ แซ่เล่า นายสุกิจ ลิ่วพฤกษพันธ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1970-1299
     
201
นายสุขสวัสดิ์ สงนุ้ย  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
202
นายสุดใจ ทรัพยะประภา  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1953-3010
     
203
นายสุทธิกรณ์ บุญญารัตนานุสรณ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9755-6211
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)  
204
นายสุทัศน์ วรรณสิทธิ์  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
205
นายสุธีรพัฒน์ พุทธชู  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6741-0208
    kairanong@hotmail.com
206
นายสุบิล ปุกคำ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9433-1280
     
207
นายสุพจน์ กึกก้อง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-0856-4254
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุร้กษ์ลุ่มน้ำวัง สบอ.13 (สาขาลำปาง)  
208
นายสุพล ริมฝาย นายธัณญภาคย์  ริมฝาย
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1992-0362
กรมป่าไม้ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  
209
นายสุภาพ วรินทร์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9851-6448
กรมป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
210
นายสุรชัย นาจำเริญ นายธัชปชา วรากุลภิญโญ
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1265-0017
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)  
211
นายสุรชัย อินใจ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9556-2082
     
212
นายสุรพล กัณชัย  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9635-3111
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
213
นายสุรพล ศรียางคุย  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9711-6107
     
214
นายสุรศักดิ์ ปัญญาเมืองใจ นายอริย์ธัช โภคินภัทรนันต์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7212-1210
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  
215
นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1737-9014
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ชุมพร)  
216
นายสุริยะ นุชพืช  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5490-9069
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)  
217
นายสุริยัน ปัญญาน่าน  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-7182-6329
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)  
218
นายสุริยา ชัยชุมพล  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-5798-9546
     
219
นายสุวรรณ แสงพลอย  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
220
นายสุวัฒน์ จันธิวงค์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1838-3006
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  
221
นายสุวัฒน์ หิรัญตระการ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1766-5572
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 41 (ท่าแพสตูล)  
222
นายสุวิทย์ สมบูรณ์ประเสริฐ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-6295-0540
กรมป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
223
นายเสถียร ตามพระหัตถ์ นายศุภเศรษฐ  ตามพระหัตถ์
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1370-9497
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล  
224
นายเสนันท์ โล่เรืองทรัพย์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1785-5268
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  
225
นายเสริมชัย พันธ์สิน  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
226
นายอดุลย์ สันธนะสุรางค์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1389-5523
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) adul_1963@hotmail.co.th
227
นายอดุลย์ อินต๊ะพันธ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
228
นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9823-7225
     
229
นายอนุชา กระจายศรี  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4761-9449
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
230
นายอนุพงษ์ จำรูญ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-4031-3209
กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)  
231
นายอภิชัย มีใหญ่  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1978-5929
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
232
นายอภิรักษ์ อินทรักษ์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1927-6977
เอกชน    
233
นายอรุโนทัย วงศ์ศิริ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1754-5306
     
234
นายอังคาร จันดาคำ  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต  
235
นายอาคม คำสุพรม  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1946-1464
กรมป่าไม้ ด่านป่าไม้เชียงใหม่ กรมป่าไม้
 
236
นายอำพล ผลอนันต์  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-9245-2623
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
237
นายอำพล ลิ่มคำ  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1891-5817
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี)

amphol_26@hotmail.com
238
นายเอกสิทธิ์ จันทรสิริยากร  
ปี 2527
ปัจจุบัน
08-1962-4496
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
239
นายโอปิค ศรีเดช  
ปี 2527
เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต เสียชีวิต   เสียชีวิต  

ข้อมูลผิดพลาด กรุณาโทรแจ้ง 08-1883-8184 หรือ email : chatchai@forestry26.com

ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงใน Website Forestry 26.com ที่ chatchai@forestry26.com โทร 08-1883-8184